Próg podatkowy to stawka procentowa podatku dochodowego od osób fizycznych. Progi podatkowe ustalane są co roku i obowiązują w rozliczeniach podatku dochodowego za ten rok. To, w jakim progu znajduje się podatnik zależy od dochodu, który osiągnął.

Progi podatkowe w Polsce
W Polsce obowiązują dwa progi podatkowe. W roku 2019, podobnie jak w latach poprzednich, wynoszą one: 18% i 32%.
Stawka 18% dotyczy osób, których dochód w roku podatkowym nie przekroczy 85 528 zł. Po przekroczeniu tej kwoty obowiązuje drugi próg podatkowy, czyli 32%. Należy pamiętać, że w takiej sytuacji stawka w wysokości 32% nie jest odprowadzana w całości od dochodu, a jedynie w części, w której dochód przekracza kwotę 85 528 zł. Tak więc, jeżeli roczny dochód podatnika przekroczy kwotę 85 528 zł, zapłaci on podatek w wysokości 15 395,04 zł plus 32% od kwoty powyżej 85 528 zł.

Kwota wolna od podatku i kwota zmniejszająca podatek
Kwota wolna od podatku jest kwotą dochodu, którego uzyskanie nie obliguje podatnika do zapłaty podatku. Nie zwalnia to jednak podatnika od złożenia zeznania rocznego PIT. W 2019 roku kwota wolna od podatku wynosi 8 000 zł. W przypadku osoby, której dochód w roku podatkowym wyniesie:

– mniej niż 8 000 zł nie jest ona zobligowana do odprowadzenia podatku,
– 8 000 zł – 13 000 zł, kwota wolna od podatku wyniesie od 8 000 zł do 3 091 zł, w zależności od wysokości osiągniętego dochodu (im wyższy, tym kwota wolna od podatku będzie niższa),
– 13 001 zł – 85 528 zł, kwota wolna od podatku wyniesie 3 091 zł,
– 85 528 zł – 127 000 zł, kwota wolna od podatku wyniesie 3 091 zł – 1 zł,
– powyżej 127 000 zł, kwota wolna od podatku nie występuje.

Kwotę zmniejszającą podatek odliczamy od zaliczek na podatek dochodowy. Jej wysokość zależy od dochodu osiągniętego w danym roku podatkowym. W 2019 roku kwota wolna od podatku wyliczana jest jak w latach poprzednich.

Wspólne rozliczanie PIT przez małżonków a progi podatkowe
W Polsce małżonkowie, którzy nie posiadają rozdzielności majątkowej mają możliwość rozliczać się wspólnie, na jednej deklaracji. W przypadku, gdy jedno z małżonków osiąga wysoki dochód, a drugie niski lub nie osiąga go wcale, jest to korzystne rozwiązanie. W przypadku małżeństw rozliczających się wspólnie progi podatkowe są podwajane, a co za tym idzie kwotą dochodu graniczną dla pierwszego progu podatkowego jest 171 056 zł, a nie kwota 85 528 zł.